Concursuri - Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

Du-te la conținut
ANUNȚ CONCURS
ANUNȚ CONCURS
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
REZULTATE  CONCURS
MEDIATOR ȘCOLAR
ANUNȚ CONCURS
MEDIATOR ȘCOLAR
REZULTATE
CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT  
ADMINISTRATOR FINANCIAR
perioadă nedeterminată

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT  
ADMINISTRATOR FINANCIAR
perioadă nedeterminată

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT  PAZNIC
perioadă nedeterminată

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT  ÎNGRIJITOARE
perioadă determinată

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPARE POST PAZNIC
REZULTATE  CONCURS
PENTRU 0,5 POST ADMINISTRATOR FINANCIAR
ANUNȚ CONCURS
PENTRU 0,5 POST ADMINISTRATOR FINANCIAR
ANUNȚ CONCURS
PENTRU 1 POST PAZNIC
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni cu sediul în Municipiul Lupeni, str. Viitorului nr. 20, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, concurs organizat în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:
 -   1 (un) post Îngrijitor pe perioada nedeterminată
CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
  • are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
§ Minim studii gimnaziale ;
§ Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
§ Abilităţi pentru munca în echipă;
§ Disponibilitate pentru program flexibil;
§ Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend;
§ Disponibilitate pentru munca în două schimburi.
Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:
a)  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității
b) copia actului de identitate, copia certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări – original şi copie
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, extras din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011- original şi copie;
e) cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;
   Actele prevăzute la pct. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.         
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:
        Concursul se va organiza la Liceul Teoretic ”Mircea Eliade Lupeni şi constă în 4 etape succesive:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă – constă în testarea cunoștințelor teoretic ale candidatului necesare pentru care se organizează concursul. Sunt declarati admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
c) proba practică – se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
         - capacitatea de adaptare;
         - capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
         - îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
         - capacitatea de comunicare;
         - capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.
          
Sunt declarati admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
d) interviul - în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Interviul se realizează pe baza criteriilor de evaluare:
         - abilităţi şi cunoştinţe impuse de post;
         - capacitatea de analiză şi sinteză;
         - motivaţia candidatului;
         - comportamentul în situaţiile de criză;
         - iniţiativă şi creativitate;
            
Sunt declarati admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni în perioada  06. – 17.09.2021  , între orele 900 - 1500 .
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul liceului, telefon nr. 0254/560905

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:
Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii cu o oră înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8,00, având asupra lor actul de identitate.
 Locul desfăşurării: Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni, str. Viitorului nr. 20
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Tematica:
Ø Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ,
Ø Metode de dezinfecţie şi dezinsecţie;
Ø Formarea şi dezvoltarea deprinderilor igienico-sanitare ;
Ø Cunoştinţe privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă;
Ø Cunoştinţe privind apărarea împotriva incendiilor;
Ø Comunicarea la locul de muncă;
Ø Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
Bibliografia:
Ø Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă :
-         capitolul   IV     – Obligaţiile lucrătorilor,
-         capitolul   V     – Supravegherea sănătăţii,
-         capitolul VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor,
Ø Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor:
-         capitolul I   – Dispoziţii generale,
-         capitolul II – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
Ø Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din instituţiile publice.
Ø Legea nr. 53/2003 – Codul muncii - cu modificările şi completările ulterioare.
- Răspunderea disciplinară (art. 247 – art. 252)
Ø Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
- Titlul IV – Personalul unităţilor de învăţământ.
Ø Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitîțile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.
COMPANY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACTS
+00 012 345 678
example@example.com
Înapoi la cuprins